Informatie

Stichting kerkgebouw Goënga is opgericht op 7 juli 2014. In de statuten van de stichting zijn een aantal zaken formeel vastgesteld.

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is het behoud van het kerkgebouw met begraafplaats als cultureel erfgoed voor het dorp Goënga. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het in eigendom verkrijgen van het kerkgebouw
 • haar stichtingskapitaal te benutten ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en restauratie van het kerkgebouw met begraafplaats
 • het organiseren van culturele en andere activiteiten om de nodige fondsen te verwerven
 • het beheren en exploiteren van de begraafplaats, één en ander op basis van het huishoudelijk reglement van de stichting
 • het opstellen van een onderhoudsplan voor zes jaar of zoveel korter of langer als nodig is, één en ander met het oog op de regeling van de Monumentenzorg.

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • het kerkgebouw met begraafplaats te Goënga
 • haar stichtingskapitaal
 • subsidies en donaties
 • schenkingen, erfstellingen en legaten
 • andere verkrijgingen en baten.

VERANTWOORDING

 • De verslagen omtrent het beleid en de exploitatie van de stichting worden jaarlijks ter kennisgeving aan de Vereniging Dorpsbelang Goënga ter beschikking gesteld. Ze worden op de jaarlijkse ledenvergadering  van Stichting Kerkgebouw Goënga gepresenteerd. Als u klinkt op financien dan kunt u de financiële resultaten bekijken.

VERHUUR

 • De kerk kan worden verhuurd voor diverse doeleinden. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: huren.

AGENDA

 • Op de agenda kunt u zien wanneer de kerk geboekt is.

BESTUUR

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden.
 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, penningmeester en secretaris.
 • Twee van de bestuursleden worden benoemd door de Vereniging Dorpsbelang Goënga, het derde lid wordt benoemd door deze twee leden, het vierde lid wordt benoemd door de zittende leden. De bestuursleden dienen bij voorkeur affiniteit te hebben met het dorp Goënga.
 • Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het door het bestuur vastgestelde huishoudelijk reglement is te vinden via de volgende link: huishoudelijkreglement-skg

 

Actuele gegevens

 
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Kerkgebouw Goënga
Statutaire zetel Goënga, gemeente Súdwest-Fryslân
Bezoekadres It Mediel 16, 8628EV Goënga
Telefoonnummer 0515-415917
e-mail  jljdeboer@gmail.com
RSIN nummer 854183590       Transactienr. 0        Geen culturele instelling
Huidige bestuurssamenstelling
Voorzitter Dhr. Age Bootsma
Penningmeester Dhr. Erik de Vries
Secretaris Mevr. Katinka Wiersma
Algemeen lid Mevr. Swaentsje de Boer

 

Geef een reactie