Jaarrekening 2021 Stichting Kerkgebouw Goënga

Dorpsgenoten,

Als bestuur van de stichting kerkgebouw Goënga willen we u graag informeren over ons financieel resultaat 2021 en over de stand van ons vermogen per 31-12-2021. We doen dit door de financiële overzichten (resultatenrekening 2021 en balans per 31-12-2021) op onze website www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl te plaatsen en u de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen. Link jaarrekening 2021

We sluiten in financieel opzicht het jaar 2021 af met een negatief resultaat van € 8.864. Dit negatieve resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door een tweetal incidentele kostenposten. Zoals gemeld in de toelichting bij de jaarrekening 2021 hebben we voorzetramen geplaatst waardoor het in de kerk minder tocht en we besparen op onze energiekosten.  De kosten voor het plaatsen van de voorzetramen bedroegen € 13.423. Ook de zolder boven het plafond is grondig schoongemaakt om deze vrij te maken van boktor. Deze kosten hiervan bedroegen € 2.359,50.

Ook in het jaar 2021 hadden we te maken met allerlei beperkende maatregelen vanwege de Corona- crisis. Ondanks dat is het toch gelukt een beperkt aantal activiteiten doorgang te laten vinden, waaronder in september 2021 het Uitfestival. Voor de kosten gemaakt voor het organiseren van deze activiteiten is subsidie ontvangen van gemeente en provincie.

De opbrengsten van de begraafplaats bedroegen in 2021 in totaal circa € 5.480. Voor een bedrag van € 2.175 betreft dit de aankoop en afkoop van grafrechten.

Door het negatieve resultaat bedraagt het eigen vermogen van de stichting kerkgebouw per 31-12-2021 € 115.683. We willen dit vermogen in 2022 deels aanwenden voor het opknappen van de muur en het gietijzeren hek om de begraafplaats. Zowel het voegwerk als het hek zelf zijn aan groot onderhoud toe. Naar schatting bedragen de kosten voor deze opknapbeurt circa € 20.000. De gemeente is gevraagd om vanuit het kernenfonds een bijdrage te leveren in de financiering. Wellicht draagt ook de vereniging dorpsbelang enigszins bij in deze kosten gezien het gezichtsbepalende karakter van muur en hek. Hierover zijn we met het bestuur in gesprek.

We kunnen ons voorstellen dat de door ons op de website gepresenteerde overzichten aanleiding geven tot vragen.  Dit kan door jullie vragen per mail te stellen aan onze penningmeester Erik de Vries, zijn emailadres is erikdevries@kpnmail.nl  Op de jaarvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goënga, vrijdag 22 april 2022, wordt door Age een toelichting gegeven op onze activiteiten in 2021 en onze plannen voor 2022.

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting kerkgebouw Goënga,

Age Bootsma

Zwaantje de Boer

Bea Algra

Erik de Vries