Jaarrekening stichting kerkgebouw Goënga 2020

Dorpsgenoten,

Het jaar 2020 is in sterke mate bepaald door de Corona crisis en ook dit jaar worden we nog geconfronteerd met allerlei beperkende Corona-maatregelen.  Neemt niet weg dat we als bestuur van de stichting kerkgebouw Goënga u willen informeren over ons financieel resultaat en over de stand van ons vermogen. We doen dit door de financiële overzichten (resultatenrekening 2020 en balans per 31-12-2020) jaarrekening 2020 op onze website www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl te plaatsen en u de mogelijkheid te bieden tot het stellen van vragen.

Het jaar 2020 was in financieel opzicht een positief jaar. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van ruim € 14.000. Dit positieve resultaat is het gevolg van extra baten vanuit subsidie van de gemeente en giften van bewoners. Ook de afrekening van de subsidie van de provincie Fryslân heeft geleid tot extra opbrengsten ten gunste van de exploitatie. Met deze afrekening is in 2020 het herstel van toren, klok en uurwerk ook in financieel opzicht volledig afgerond.

Door het positieve resultaat bedraagt het eigen vermogen van de stichting kerkgebouw per 31-12-2020 ruim € 124.000.  We willen dit vermogen in 2021 deels aanwenden om voor de ramen van de kerk voorzetramen te plaatsen waardoor het in de kerk minder tocht en we kunnen besparen op energiekosten. Ook wordt er door het bestuur onderzocht op welke wijze de muur om de begraafplaats heen kan worden opgeknapt. Zowel het voegwerk als het gietijzeren hek zijn nodig aan onderhoud toe.

We kunnen ons ook dit jaar weer voorstellen dat de door ons op de website gepresenteerde overzichten aanleiding geven tot vragen. Normaal gesproken hadden we die tijdens de jaarvergadering mondeling kunnen beantwoorden. Dat is nu niet mogelijk en om die reden bestaat er de mogelijkheid jullie vragen per mail te stellen aan onze penningmeester Erik de Vries, zijn emailadres is erikdevries@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting kerkgebouw Goënga,

Age Bootsma

Zwaantje de Boer

Bea Algra

Erik de Vries