Jaarrekening stichting kerkgebouw Goënga 2019

Dorpsgenoten,

Het jaar 2020 wordt in sterke mate bepaald door de Corona crisis. Dit had onder andere tot gevolg dat de jaarvergadering van Dorpsbelang niet is doorgegaan. Normaal gesproken had de stichting kerkgebouw Goënga zich in die vergadering willen verantwoorden voor de activiteiten uitgevoerd in 2019. Onderdeel hiervan zou zijn geweest de presentatie van de jaarrekening bestaande uit een balans per 31-12-2019 en een resultatenrekening 2019.

Nu het er naar uitziet dat het ook de komende tijd nog niet mogelijk wordt om in grote groepen bij elkaar te komen hebben wij als bestuur van de stichting kerkgebouw Goënga besloten de jaarrekening op onze website te plaatsen en op die wijze ons te verantwoorden voor het gevoerde financiële beleid.

Het jaar 2019 is in financieel opzicht in sterke mate beïnvloed door de restauratie van toren, klok en uurwerk. De kosten hiervan bedroegen circa € 149.000. Voor de financiering daarvan is door de provincie Fryslân, de gemeente Súdwest Fryslân en een aantal fondsen een bedrag van circa € 130.000 bijgedragen. Per saldo betekende dit dat wij als stichting kerkgebouw zelf een bedrag van ongeveer € 19.000 hebben bijgedragen aan de financiering van dit project.

Vanuit de overige opbrengsten (onder andere de begraafplaats) en kosten resteert er per saldo een positief financieel resultaat van circa € 3.400 waardoor de stichting kerkgebouw het het jaar 2019 in totaal met een negatief resultaat van ± € 15.600 af heeft gesloten.

We kunnen ons voorstellen dat de door ons op de website gepresenteerde overzichten aanleiding geven voor vragen. Normaal gesproken hadden we die tijdens de jaarvergadering mondeling kunnen beantwoorden. Dat is nu niet mogelijk om die reden bestaat er de mogelijkheid jullie vragen per mail te stellen aan onze penningmeester Erik de Vries, zijn emailadres is erikdevries@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting kerkgebouw Goënga,

Age Bootsma

Zwaantje de Boer

Bea Algra

Erik de Vries